Contact us

BASIS International School Shenzhen
Tower C. Wanlian Building
5th Gongye Road Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Front Desk (前台): +86 755.2361.6666
Front Desk (前台): +86 755.2361.6770
Admissions(招生):+86 755.2361.6775
Admissions(招生):+86 755.2361.6137
Fax: +86 755.8322.5835